Tom menu

Бюджет громади

Витрати Димерської селищної ради

           Р І Ш Е Н Н Я

№ 754-14-VІІІ 23 грудня 2021 року

Про бюджет Димерської селищної територіальної громади на 2022 рік

1054100000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний Бюджет України на 2022 рік», враховуючи рекомендації постійної комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 21.12.2021 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2022 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 216 927 200 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 208 685 300 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 8 241 900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 216 927 200 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 208 685 300 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 8 241 900 гривень;

повернення кредитів до селищного бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду селищного бюджету 0,00
гривень та повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету 0,00 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі
0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі
0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 208 700 гривень, що становить 0,10 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

прогноз на 2023-2024 роки селищного бюджету в частині податкових і неподаткових надходжень та інших доходів.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3.Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 34 685 533 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»:

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначені у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду селищного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету:

1) Згідно з пунктом 1 частини першої
статті 691Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2). Згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

3).Згідно з пунктами 4 та 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами);

4).Згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

5). Згідно з пунктом 7 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених положенням «Про фонд охорони навколишнього природного середовища» , створеного селищною радою.

6).Згідно з пунктом 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного селищною радою.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев`язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

–соціальне забезпечення населення;

–поточні трансферти місцевим бюджетам .

10.Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Димерської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

11. Відповідно до статтей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Димерської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінету Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12.Головному розпоряднику коштів селищного бюджету забезпечити:

12.1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

12.2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

12.3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

12.4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

12.5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

13. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Надати право фінансовому управлінню Димерської селищної ради:

1) в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами бюджету Димерської селищної територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

2) погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до місцевого бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейської служби;

3) здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків місцевого бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити виконавчому комітету селищної ради вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Димерської селищної ради, до розпису селищного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

-за джерелами доходів і напрямами видатків головного розпорядника коштів селищного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами) забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях селищної ради.

16. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

17. Додатки 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Виконавчому апарату Димерської селищної ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

                                                               Селищний голова                                                               Володимир ПІДКУРГАННИЙ

Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся з тим, що ми використовуємо файли cookie.